Menu sluiten

logotra

Nalatenschap van liefde: Wat te doen bij overlijden islam

dsc06725

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof zij Allah, de Heer der werelden, en vrede en zegeningen zij met de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en zijn gezin en metgezellen.

Het verlies van een dierbare is een van de meest uitdagende en emotionele momenten in het leven van een mens. In de islam, een religie die gebaseerd is op compassie, genade en een diep geloof in het hiernamaals, zijn er specifieke stappen die gevolgd worden om de overledene te eren en de nabestaanden te ondersteunen tijdens deze periode van rouw en verdriet. Laten we dieper ingaan op wat te doen bij overlijden in de islam, volgens de rituelen in het islamitische geloof.

1. Snel handelen is vereist

Zodra iemand overlijdt, is het van cruciaal belang om snel te handelen. Dit is niet alleen een teken van respect voor de overledene, maar het komt ook voort uit de islamitische traditie om het lichaam zo snel mogelijk te begraven, bij voorkeur voor de eerstvolgende zonsondergang of binnen 24 uur na het overlijden. In overeenstemming met het geloof wordt aangenomen dat een overledene lijdt zolang hij of zij niet begraven is, omdat het lichaam nog steeds onder de levenden verblijft. In Nederland is echter wettelijk bepaald dat er minimaal 36 uur moet verstrijken tussen het moment van overlijden en de begrafenis. Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om hiervoor een ontheffing aan te vragen bij de gemeente. Als deze ontheffing is ontvangen, is het mogelijk om de islamitische uitvaart binnen 24 uur te laten plaatsvinden.

2. Het ghusl ritueel - Rituele wassing van het lichaam

In overeenstemming met de moslimtraditie is het uitvoeren van een rituele wassing van het lichaam van groot belang. De Koran benadrukt namelijk dat al het gestorvene als onrein wordt beschouwd. Om deze reden ondergaat het lichaam na overlijden een rituele wassing, dat bekendstaat als "ghusl." Dit ritueel wordt uitgevoerd door nabije familieleden of speciaal opgeleide personen die vertrouwd zijn met de islamitische voorschriften. Tijdens dit verheven ritueel wordt het lichaam van de overledene drie keer gewassen. Dit gebeurt in een speciale ruimte bij een moskee of uitvaartcentrum. De wassing vindt plaats met uiterste zorg, terwijl gebeden worden uitgesproken om vergeving van zonden te vragen. Het is een moment doordrenkt met compassie en genade, waarin de overledene met de grootst mogelijke waardigheid wordt behandeld.

3. Het kafan - Het lijkendoek

Na het wassen wordt het lichaam gewikkeld in een eenvoudig wit lijkkleed, dat bekend staat als "kafan." Dit kleed symboliseert de nederigheid van de mens voor Allah, aangezien iedereen, ongeacht hun status of rijkdom, op dezelfde manier wordt begraven. Het is een herinnering aan het feit dat we allemaal gelijk zijn voor Allah en ons aardse bezit ons niet vergezelt in het hiernamaals.

4. Salaat al-Janazah - Het begrafenisgebed

Het Salaat al-Janazah, het gemeenschappelijke begrafenisgebed, wordt uitgesproken voor de overledene. Dit gebed wordt bij voorkeur uitgevoerd op een openbare plaats, zoals een moskee, en wordt bijgewoond door de islamitische gemeenschap. Het doel van dit gebed is om zegeningen te vragen voor de overledene en te bidden voor hun zielen in het hiernamaals. Het gebed is ook een teken van solidariteit en steun van de moslimgemeenschap voor de nabestaanden.

5. Begrafenisplechtigheid

Na het begrafenisgebed wordt het lichaam van de overledene naar de gekozen islamitische begraafplaats gebracht voor de islamitische begrafenis.
Het is gebruikelijk dat familieleden, vrienden en leden van de gemeenschap aanwezig zijn bij de uitvaart om afscheid te nemen en de overledene te begeleiden naar zijn of haar laatste rustplaats. De overledene wordt in het graf op de rechterzij gelegd met het gezicht richting Mekka, de heilige stad. Er dient een ruimte boven het lichaam open te blijven, zodat het mogelijk is voor de overledene om op de Dag des Oordeels op te staan. De begrafenisplechtigheid is doordrenkt van emotie en spiritualiteit, omdat de geliefden hun dierbare voor de laatste keer in dit wereldse leven zien.

Bij Arrahma kunt u kiezen voor een islamitische uitvaart in Nederland, maar het is ook mogelijk om in het land van herkomst begraven te worden. Graven in het land van herkomst worden namelijk niet geruimd, om de overledene eeuwige grafrust te bieden. Wel duurt het vaak wat langer als het lichaam in het land van herkomst begraven wordt omdat het lichaam eerst gerepatrieerd moet worden.
In Nederland kan eeuwige grafrust niet altijd gegarandeerd worden, omdat hier de regel geldt dat graven na tien of twintig jaar worden geruimd. Wel zijn er verschillende islamitische begraafplaatsen in Nederland. Deze islamitische begraafplaatsen bieden de overledene wel eeuwige grafrust.

6. Rouwperiode en Gedenken

Na de islamitische uitvaart gaan de genodigden van de begrafenis naar het huis van de overledene om de nabestaanden te steunen. Voor moslims is het gebruikelijk om gedurende drie dagen te rouwen, waarin nabestaanden gecondoleerd en getroost kunnen worden. In sommige culturen wordt de rouwperiode uitgebreid tot veertig dagen. Gedurende deze 40 dagen worden er verzen uit de Koran gereciteerd en vinden er tal van gebeden plaats.
Een weduwe heeft de mogelijkheid om vier maanden en tien dagen te rouwen na het overlijden van haar echtgenoot.

Kenmerkend voor de rouwperiode in de islam is een zekere mate van terughoudendheid: het besef dat Allah het leven geeft en neemt, en dat verdriet weliswaar toegestaan is maar niet luidruchtig geuit dient te worden. Dit komt voort uit het geloof dat de overledene alles kan waarnemen, en te veel uiting van verdriet hun ziel mogelijk kan belasten.

Na de islamitische begrafenis begint een periode van rouw voor de nabestaanden. Het is van groot belang om de familie te ondersteunen en te troosten gedurende deze moeilijke tijd. Tijdens deze periode kunnen specifieke rituelen en gebeden worden uitgevoerd ter nagedachtenis aan de overledene. Dit omvat het reciteren van passages uit de Koran en het uitvoeren van goede daden namens de overledene om hun ziel te eren.

In de islam geloven we dat de dood slechts een overgang is naar het eeuwige leven in het hiernamaals. Hier worden de rechtvaardigen beloond met het eeuwige leven in het paradijs, een plek van eeuwige vrede en geluk.
Gebeden voor de overledene kunnen hun zielen helpen in hun reis naar het hiernamaals. Het is ook een tijd waarin moslims zich bewust worden van de vergankelijkheid van het wereldse leven en worden aangemoedigd om goede daden te verrichten, hun relatie met Allah te versterken, en dichter tot Hem te komen.

Moge Allah de overledene genadig zijn en hun ziel accepteren in Zijn oneindige barmhartigheid. En moge Hij de nabestaanden kracht en geduld schenken in deze moeilijke periode.